การอบรมนายกรับเลือกและคณะกรรมการภาค ปี2565-2566

     การอบรมคณะกรรมการภาคและนายกรับเลือก ปี2565-2566 ของภาค3340 โรตารีสากล

(DTTS&PET)  ปีจินตนาการสานสร้างงานโรตารี  IMAGIN ROTARY

 เนื่องจากสถาณการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิท 19 จึงจัดการอบรมแยกเป็น 3 กลุ่่ม
    วันที่19-20 มีนาคม 2565 จัดที่ โรงแรมเจริญธานี  จ.ขอนแก่น
    วันที่ 26-27 มีนาคม 2565 จัดที่ โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก  จ.สุรินทร์
    วันที่ 23-24 เมษายน 2565 จัดที่ โรงแรมตราดซิตี้ จ.ตราดคุณอาจต้องการดู