กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ที่แก้มลิงหนองโนนต่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์  กิจกรรม "วันดีๆกับโรตารีที่แก้มลิงหนองโนนต่าย"

เรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน ทุกภาคในประเทศไทย ร่วมกิจกรรม ปลูกพฤกษา หญ้าแฝก
ร่วมใขเทิดไท้องค์ราชันพระภูมิพล  ณโครงการแก้มลิงหนองโนนต่ายของโรตารี
ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร  ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
ตามกำหนดการดังนี้
  10.00 น. พร้อมกันที่ศาลา 9 เหลี่ยม
  10.09 น. กล่าวต้อนรับ โดย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัด สกลนคร
  10.19 น. กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึก  โดย อดีตประธานโรตารีสากล 
                ท่านพิชัย  รัตตกุล
  10.40 น. แนะนำวิธืการปลูกหญ้าแฝก  โดย นายสุริยะ  ยืนยง ผู้อำนวนการสถานีพัฒนาที่ดิน  จ.สกลนคร
  10.45 น. พิธีปลูกต้นไม้หน้าโครงการ
  11.00 น.  แยกย้ายกันไปปลูก หญ้าแฝกและต้นไม้
  12.30 น.  รับประทานกลางวันที่ศาลา
  13.30-15.00 น. กิจกรรมภาคบ่าย
                  อดีตประธานโรตารีสากล ท่านพิชัย รัตตกุล  ตัดริบบิ้นเปิดกิจกรรมภาคบ่าย 
                   – แว่นตาโรตารี
                   – อื่นๆ
  15.00 น. รับของที่ระลึก -ปิดงาน           

คุณอาจต้องการดู