งานประชุม INTER CITY ปีโรตารี 2563-2564 ที่ จ.ร้อยเอ็ด

งานประชุม INTER CITY ของภาค 3340 RI  ในปีโรตารี 2563-2564 จะจัดขึ้นในวันที่ 

14 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม เดอะไฮเพลส  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  โดยได้รับเกียรติ
จากสโมสรโรตารี ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดงาน  เรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียน ร่วมงาน
ประชุมดังกล่าว พร้อมเริ่มให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อัตราค่าลงทะเบียน ก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ราคา  1,200.- บาท
                             หลังวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ราคา  1,400.- บาทคุณอาจต้องการดู