งานสัมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค ปี2563-2564

เชิญชวนนายกรับเลือกปีโรตารี 2563-2564 และมวลมิตรโรแทเรียนผู้สนใจ ร่วมงาน

สัมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค ปีโรตารี 2563-2564 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
ในวันที่ 28 29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2563 
คุณอาจต้องการดู