ปฏิทินโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3340 โรตารีสากล

สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลายลง ทั่วโลกยังคงพบการติดเชื้อดังกล่าว ถึงแม้จะเป็นเพียงบางประเทศเท่านั้นที่สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่คงตัวได้ เพื่อความปลอดภัย โรตารีสากล จึงมีมติให้งดการแลกเปลี่ยนเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ในปี 2564-2565 (2021-2022) ไปก่อน และจะเริ่มดำเนินการต่อได้ ในปี 2565-2566(2022-2023) เพื่อให้การดำเนินการโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาค 3340 โรตารีสากล ต่อเนื่องพร้อมที่จะดำเนินการในปีดังกล่าว ประธานโครงการเยาชนแลกเปลี่ยนภาค 3340 โรตารีสากล อผภ. ธงชัย ล้อตระกานนท์ ขอแจ้งตารางเวลาของโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ในปี 2564-2565 (2021-2022) เป็นปฏิทินปฏิบัติงานดังนี้

คุณอาจต้องการดู