ผวภ.มารวย จินตบัณฑิตวงศ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนพยาบาล

ผวภ.มารวย จินตบัญฑิตวงศ์ ผู้ว่าการภาค 3440RI ใด้ไปร่วมมอบทุนกาศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลไปเรียนเพื่อให้ใด้พยาบาลมาทำงานที่โรงพยาบาลบัวใหญ่  เพราะปัจจุบันพยาบาลขาดแครนมากเมี่อเรียนจบแล้วต้องกลับมาทำงานเพื่อใช้ทุนเป็นอีกแนวทางหนึงที่จะหาบุคลากรมาทำหน้าที่ใด้มีคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล.บัวให่ญใด้ร่วมบริจาคเพื่อเป็นทุนให้แก่นักศึกษาใด้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและสร้างอนาคตให้แก่ผู่ที่ได้รับโอกาส
คุณอาจต้องการดู