ผู้ว่าการภาค3350RI เดินทางมาเยือน ภาค3340

ผวภ.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร
ผู้ว่าการภาค3350 RI
และโรตารีแอนน์ พาคณะนายก114 ภาต3350 จํานวน 41 ท่าน.มาศึกษาดูงานและมอบสิ่
งของในถิ่นทุรกันดาร  จ.อุดรธาณี โดยมี อผภ.วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ พร้อมท่าน ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ภาค3340 พร้อมคณะให้การต้อนรับ 

คุณอาจต้องการดู