สโมสรอินเทอร์แร็คท์ มหาสารคาม ทำกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

“ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” Service Above Self : บริการผู้อื่นเหนือตน
Children’s Day 2019 ,12 January
by Interact Club of Mahasarakham D.3340

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562  สโมสรอินเทอร์แร็คท์ มหาสารคาม ทำกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ให้เด็กร่วมกิจกรรมระบายสี แจกของเล่น ขนม แก่เด็กๆ และบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ เช่นช่วยเก็บขยะในบริเวณงานวันเด็ก
คุณอาจต้องการดู