สโมสรโรตารี ในภาค 3340 ร่วมใจกันทำกิจกรรม เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ การขจัดโรคโปลิโอ หรือ End Polio Now

สโมสรโรตารี ในภาค 3340 ร่วมใจกันทำกิจกรรม เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ การขจัดโรคโปลิโอ หรือ End Polio Now ของชาวโรแทเรี่ยน ในวันโปลิโอโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปี 
คุณอาจต้องการดู