เชิญชวนชาวโรแทเรียนปลูกหญ้าแฝก โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย

  วันที่18 สิงหาคม 2561 เรียนเชิญนายกสโมสร และโรแทเรียน ทุกท่าน ร่วมปลูกหญ้าแฝกบริเวณ โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 

ขอเรยีนเชญิท่าน “ลงแรง ร่วมใจ ปลูกหญ้าแฝก” ในวันและเวลาดังกล่าว

คุณอาจต้องการดู