เชิญชวนมิตรโรแทเรียนเปิดโครงการบึงแห่งความรัก

เรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนภาค 3340 RI  ร่วมงานเปิดศาลาการุณย์และโครงการบึงแห่งความรัก (The Lake of Love) ในโครงการแก้มลิง ตามแนวพระราชดำริฯ ณ หนองโนนต่าย

บ้านเสาวัด ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร  ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562
โดยประธานคณะกรรมการโครงการแก้มลิงหนองโนนต่ายของโรตารี ท่านพิชัย รัตตกุล
ได้มีจดหมาบเชิญชวนมิตรโรแทเรียน เชิญชวนให้ทุกท่านไปเยือนโครงการที่เราร่วมบริจาค
ร่วมมือร่วมใจ เพื่อแสดงออกถึงความรักความภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดนพร้อมเพรียงกัน 

คุณอาจต้องการดู