แจ้งเลื่อนกำหนดการปลูกหญ้าแฝกที่โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย

การปลูกหญ้าแฝก เพื่อเป็นการสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณโครงการแก้มลิง หนองโนนต่าย อ.หนองโนนต่าย
จ.สกลนคร  เนื่องจากมีพายุฝน ทำให้เกิดน้ำท่วม จึงขอเลื่อนการปลูกหญ้าแฝกจากกำหนดการเดิมวันที่18 สิงหาคม 2561 เลื่อนไปเป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2561 

คุณอาจต้องการดู