Monthly Archive: กรกฎาคม 2019

ประธานโรตารีสากลปี 2019-2020 มาร์ค แดเนียล มาโลนี

ประธานโรตารีสากลปี 2019-2020 มาร์ค แดเนียล มาโลนี

คำแถลง ประธานโรตารีสากลปี 2019-2020 มาร์ค แดเนียล มาโลนี

คำแถลง ประธานโรตารีสากลปี 2019-2020 มาร์ค แดเนียล มาโลนี

ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล ปี 2562-2563 ผวภ.มารวย  จินตบัณฑิตวงศ์

ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล ปี 2562-2563 ผวภ.มารวย จินตบัณฑิตวงศ์