สโมสรโรตารีอำนาจเจริญมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียน

สโมสรโรตารีอำนาจเจริญมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียน

14 ธันวาคม 2566 #สโมสรโรตารีอำนาจเจริญ <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%…[0]=AZWWpKwcltP-IQLfW5bv4DgXuErGoqJvrxg6IL-rYqfCUuTvDqEQ-pixu3HvY-3WiTdEd79MqinFZ4U9zZUYmdpVVQkI2Ea54Hnt_jCfHyAuGQihxNI8pJrW8ly17UYkISFlI72DCm4ZJQ-QNRko6Hnz1CnYoHtu0U1pCaWZKJYHWLbHOSg1Ago7G__j6SfegYs&__tn__=*NK-R> จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนค้อ ต.หนองแก้ว อ.หัวสะพาน จ.อำนาจเจริญ นอกจากทุนการศึกษาแล้ว ยังมีอุปกรณ์กีฬา รองเท้า ตุ๊กตา และอื่นๆอีกมากมาย สร้างความดีใจให้กับเด็กๆ ครู-อาจารย์ และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก และเป็นกิจกรรมที่ สร อำนาจเจริญทำต่อเนื่องทุกๆเดือน ได้รับเสียงชื่นชม จากทั้งส่วนราชการ และประชาชนในเขตจังหวัดอำนาจเจริญเป็นอย่างยิ่ง