สโมสรโรตารีจันทบุรี มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาส

สโมสรโรตารีจันทบุรี มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาส

#สโมสรจันทบุรี <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5?__eep__=6&__cft__[0]=AZWnUNxIf_YuHXdF7xmafe6gpEBYqP3lV59imQ-Su0tPd_KLQ9Jl_P5No8uChmznhB6pbem5WyMR92rWbAWESunCN3YiD2m7vGP7sRVsRL1rKItJI3JU4VEmrNmj0kVhtWABNO9HJwDHp_TP_-GP-AO21qYTzokhxspwX2dHtVlQVVnn8JbMoTsSQPtA4szk6DM&__tn__=*NK-R> ร่วมกับสโมสรพระโขนง มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาสจันทบุรี เมื่อวันที่2กันยายน2566 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เป็นการมอบทุนต่อเนื่องทุกปี จำนวน210000บาท