สโมสรโรตารีจันทนิมิตจัดกิจกรรมวันเด็กมอบทุนการศึกษาเด็กยากจน ผ้าห่ม และอุปกรณ์การเรียน กีฬา ณ เชียงคาน

สโมสรโรตารีจันทนิมิตจัดกิจกรรมวันเด็กมอบทุนการศึกษาเด็กยากจน ผ้าห่ม และอุปกรณ์การเรียน กีฬา ณ เชียงคาน

วันที่ 13-16 มกราคม 2566 #สโมสรโรตารีจันทนิมิต <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%…[0]=AZXKt7tJO9qVx8mVxjYwJMRFZBByrwnwOBJNXANtCTxA91QTcsPuSasDxluaII5dmCYa1wvgKrMOb2kYPItZq-jfnykmuXPM-B3NTiYv0y7lZUHJLiziiCX30NcPaN00zNeiZfXV9iTmM36WrxUvHkXG3kma5w-jMlNyvAub-VEGUXKRmLHTLYkXMF0zhChkFBw&__tn__=*NK-R> #จังหวัดจันทบุรี <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5?__eep__=6&__cft__[0]=AZXKt7tJO9qVx8mVxjYwJMRFZBByrwnwOBJNXANtCTxA91QTcsPuSasDxluaII5dmCYa1wvgKrMOb2kYPItZq-jfnykmuXPM-B3NTiYv0y7lZUHJLiziiCX30NcPaN00zNeiZfXV9iTmM36WrxUvHkXG3kma5w-jMlNyvAub-VEGUXKRmLHTLYkXMF0zhChkFBw&__tn__=*NK-R> ร่วมกับ #สโมสรเมืองเลย <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2?__eep__=6&__cft__[0]=AZXKt7tJO9qVx8mVxjYwJMRFZBByrwnwOBJNXANtCTxA91QTcsPuSasDxluaII5dmCYa1wvgKrMOb2kYPItZq-jfnykmuXPM-B3NTiYv0y7lZUHJLiziiCX30NcPaN00zNeiZfXV9iTmM36WrxUvHkXG3kma5w-jMlNyvAub-VEGUXKRmLHTLYkXMF0zhChkFBw&__tn__=*NK-R> #จังหวัดเลย <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2?__eep__=6&__cft__[0]=AZXKt7tJO9qVx8mVxjYwJMRFZBByrwnwOBJNXANtCTxA91QTcsPuSasDxluaII5dmCYa1wvgKrMOb2kYPItZq-jfnykmuXPM-B3NTiYv0y7lZUHJLiziiCX30NcPaN00zNeiZfXV9iTmM36WrxUvHkXG3kma5w-jMlNyvAub-VEGUXKRmLHTLYkXMF0zhChkFBw&__tn__=*NK-R> จัดกิจกรรมวันเด็กมอบทุนการศึกษาเด็กยากจน ผ้าห่มจำนวน 100 ชุด และอุปกรณ์การเรียน – กีฬา ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคานประทุมมาสงค์เคราะห์ และร่วมจดคู่มิตร แข่งฟุตบอลนัดกระชับมิตรเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง สโมสรโรตารีจันทนิมิต และ สโมสรเมืองเลย