InboundOrientation ณ Piman Gargen Boutique Hotel จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่   24-25 สิงหาคม 2562  คณะกรรมการโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาค 3340 

จัดกิจกรรม Inbound Orientation  ณ Piman Gargen Boutique Hotel  จังหวัดขอนแก่นโดยในงานดังกล่าวเราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายกเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่นร่วมในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย โดยมีเยาวชน Inbound   เข้าร่วมกิจกรรมพร้อม Hostโดยในการปฐมนิเทศครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการ จากเยาวชนแลกเปลี่ยนที่เพิ่งเดินทางกลับมาและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ปกครองที่รับดูแล YE  การปฐมนิเทศครั้งนี้ จบลงด้วยการได้รับความรู้และประสบการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง


คุณอาจต้องการดู