สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์ มอบสิ่งของสนับสนุนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์ มอบสิ่งของสนับสนุนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

#สโมสรโรตารีกาฬสินธุ์ <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%…[0]=AZUCUyFiuOmxXxa4vOUmiJ-sAmC9HKT2lXg26aoTM9zL2t2cdGSvQbWC3QUxAhxltAdHSud15O4-cPpz_wwKB8JRuOGD9gJcQIHiyI4S0SFR2AsajJfXSI_cfruWd9GwU8cFwt8QgcxBGqJO1G1ILOdgWNUBlEWYjjlaso8kskxnBPvndIaIkdzc8kd9_jWgDvU&__tn__=*NK-R> มอบสิ่งของสนับสนุนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 แก่ สำนักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้รับมอบ