สโมสรโรตารีเกาะช้าง ร่วมงานวันเด็กฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด

สโมสรโรตารีเกาะช้าง ร่วมงานวันเด็กฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด

สโมสรโรตารีเกาะช้าง ร่วมงานวันเด็กฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด