สโมสรโรตารีเมืองขลุงนำของขวัญ และ ขนมไปมอบให้เด็กๆจำนวน 500 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

สโมสรโรตารีเมืองขลุงนำของขวัญ และ ขนมไปมอบให้เด็กๆจำนวน 500 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 13 มกราคม 2566 #สโมสรโรตารีเมืองขลุง <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B8%…[0]=AZWevkTVJwOHZA0qxSueW8lPpI0dCJBAkUgi193VPzl0u2caFnSzgDTotE2vzMBQWTadB1LoiajE_6Jc7_-GbR24Yab8pVIJo_D1F3B_fi8qXaVmrJRd-3SdKJSB_XZbrVAv2ly5i75ThjCfdpM0JgQabOoD9zSvNegYo_UnsEQ6WaRsfg9hcrxzbEGOIMV7bnw&__tn__=*NK-R> #จังหวัดจันทบุรี <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5?__eep__=6&__cft__[0]=AZWevkTVJwOHZA0qxSueW8lPpI0dCJBAkUgi193VPzl0u2caFnSzgDTotE2vzMBQWTadB1LoiajE_6Jc7_-GbR24Yab8pVIJo_D1F3B_fi8qXaVmrJRd-3SdKJSB_XZbrVAv2ly5i75ThjCfdpM0JgQabOoD9zSvNegYo_UnsEQ6WaRsfg9hcrxzbEGOIMV7bnw&__tn__=*NK-R> ร่วมกิจกรรมวันเด็ก กับ อบต.วังสรรพรส ด้วยการนำของขวัญ ขนมไปมอบให้เด็กๆจำนวน 500 คนที่มาร่วมงาน ที่โรงเรียนวัดเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ผู้นำชุมชนต้อนรับอย่างอบอุ่น