Multi-PETS

การอบรมสัมมนานายกรับเลือกร่วมภาค 3330, 3340, 3350, 3360

 โรตารีสากล ประจำปี 2561 – 2562

2018-2019 Multidistrict Presidents-Elect Training Seminar (Multidistrict – PETS)         

วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น

 

เป็นงานอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรตารีเพื่อให้นายกรับเลือกที่จะทำหน้าที่ นายกสโมสรทั้ง 4 ภาคในประเทศไทย ในปีบริหารต่อไปได้รู้หน้าที่รับผิดชอบ และมีความพร้อมในการทำงานบริหารสโมสรโรตารีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในแต่ละปีภาคต่างๆในประเทศไทยทั้ง 4 ภาค จะสลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานและในปีบริหารนี้ 2561-2562 นี้ ภาค3340  ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้โดยมีท่าน อผภ.สมชาย เจียรนัยพานิชย์ สโมสรโรตารีแก่นคูน  เป็นประธานจัดงาน  ในงานดังกล่าวนอกจากจะมีการจัดการประชุมสัมมนาแล้ว ในช่วงค่ำ ภาค3340 ได้จัดงานต้อนรับนายกรับเลือกทั้ง 4 ภาค  โดยการจัดงานได้รับความสนุกสนานและความสามัคคี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของท่านประธานจัดงาน

ใน ธีม “ศรัทธา” ได้อย่างดียิ่ง

งานเลี้ยงต้อนรับนายกรับเลือก 4 ภาค

This slideshow requires JavaScript.

 

This slideshow requires JavaScript.