สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยสู่ภูมิภาค

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยสู่ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 6 กค.2561สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด นำโดย..นย.นภาพร พวงช้อย นยก.วารุณี สุริยวยากุล และสมาชิกสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิด โครงการน้ำพระทัย ส่วนภูมิภาค ณ.มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอด พร้อม เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กพิการทางสายตาด้วย