สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการต่อเนื่อง “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการต่อเนื่อง “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” Community Economic Development วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด นำโดยนายกเพชรสุภางค์ ธีระรัตนนุกูลชัย และมวลมิตรโรแทเรียน ทำกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ. ทุ่งนาของบ.ศรีแสงดาวไบโอเพาวเวอร์ อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการ ปลูกข้าวนาโยน ข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ ทุ่งกุลาร้องไห้ โครงการ ทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ นาแปลงใหญ่ ข้าว GI ( Geographical lndications ) เมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา. โดยให้ผลผลิตในปริมาณที่มากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต เสริมสร้างกำไร และความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรในชุมชน ทั้งยังเป็นต้นแบบในการเพิ่มผลผลิตระดับประเทศ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มมูลค่าข้าวจากกิโลกรัมหลักสิบ เป็นกิโลกรัมหลักร้อย