สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดจัดอบรมการใช้มือถือสำหรับผู้สูงวัย

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดจัดอบรมการใช้มือถือสำหรับผู้สูงวัย

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม จ.ร้อยเอ็ด สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด นำโดยนายกเพชรสุภางค์ ธีระรัตนนุกูลชัย และมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน ได้ทำการประชุมสัญจรครั้งที่ 9 / 2564-2565 โดยผ่านระบบ Zoom Meeting และ ได้มีการจัดอบรมการใช้มือถือสำหรับผู้สูงวัย โดยใช้ Application ต่างๆ รวมถึงข้อแนะนำสำหรับการป้องกันในการเข้าถึงสื่ออันเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ( AIS ) พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับบจก.ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น นำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ มอบให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 100 ขวด มูลค่า 16,900 บาท โดยประธานชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นางจำเนียร สาระโภค เป็นผู้รับมอบ เพื่อดูแลผู้สูงวัย ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19