สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือส่องมะเร็งปากมดลูก แบบพกพาให้แก่โรงพยาบาล

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ดส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือส่องมะเร็งปากมดลูก แบบพกพาให้แก่โรงพยาบาล

สโมสรโรตารีร้อยเอ็ด นำโดยท่านนยก.วารุณี สุริยะวนากูล นย.เพชรสุภางค์ ธีระรัตนนุกูลชัย อน.บัณจงธนะแพสย์ อน.วรินธร ศรีแสงปาง อน.นภาพร พวงช้อย อน.มงคลกรณ์ สุระศักดิ์นิธิกุล นยล. ศุลีมาส ทองสกุล และมวลมิตรโรแทเรียนร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุม วิชาการสัญจรราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก และส่งมอบเครื่องมือส่องมะเร็งปากมดลูก แบบพกพา (ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ชุดสุดท้ายที่ส่งมอบของโครงการ GG2230551). ให้แก่โรงพยาบาลพนมไพร รับมอบโดยนายแพทย์ วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
ซึ่งสโมสรโรตารีร้อยเอ็ดให้ความร่วมมือและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มสตรี เพื่อป้องกันขจัดมะเร็งปากมดลูกให้หมดสิ้น
ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ.ห้องประชุมสาเกตุ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เวลา : 13.00-16.30 น.