สโมสรโรตารีสกลนครเริ่มโครงการนำร่อง“เฮ้มเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอระดับครัวเรือน”

สโมสรโรตารีสกลนครเริ่มโครงการนำร่อง“เฮ้มเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอระดับครัวเรือน”

30 กรกฎาคม 2565 สโมสรโรตารีสกลนคร กดปุ่มโครงการนำร่องพืชเส้นใย “เฮ้มเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอระดับครัวเรือน” ที่ฟาร์มดงไร่ อ.วาริชภูมิ จ.สกลคร ผู้ริเริ่มโครงการโดย อดีตนายกสรรค์สนธิ บุญโยทยาน 30 Jul 2022 Rotary Club of Sakon Nakhon Thailand kickoff a pilot project “Industrial Hemp for Community and Economic Development”