จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสร้างรายได้ภายใต้โครงการ Empowering girls ด้วยการให้นักเรียนเรียนรู้การขายเครื่องดื่มอาหารจากสถานการณ์จริง

จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสร้างรายได้ภายใต้โครงการ Empowering girls ด้วยการให้นักเรียนเรียนรู้การขายเครื่องดื่มอาหารจากสถานการณ์จริง

#สโมสรโรตารีสกลนคร <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__[0]=AZVnGzXVtyK4IlkjaIsjObi9IiL0dBJqYKPLVUTpDvzPMzlBy49ujbcUQz1HlZ72E14j_yT7ioBSdrpND8hgC8cOOJRVZWkrwvYkAR58f2uYsqyHfbDD0VSbhm3xi7da1G1jQ4dEoIVjVYkzCH72vcfWWTFGG3w7GgK1MDzedU49eGPgleVyQfZA6nwlm3DFROk&__tn__=*NK-R> ภาค 3340 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Empowering girls ในวันที่ 11-15 ธันวาคม 2566 โดยสนับสนุนให้สโมสรโรทาแรคท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร เป็นการฝึกอาชีพสร้างรายได้ ให้รู้จัก วางแผนการหาสินค้ามาจำหน่ายคำนวณต้นทุนกำไร ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเป็นอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคต ในงานมีการนำลูกชิ้นปั้นสด และเครื่องดื่ม เช่น ชาไทย ชาเขียว โกโก้เย็น ไปจำหน่ายในงานเป็นเวลา 5 วัน ทำให้น้องน้องรู้จักความอดทน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การมีความสามัคคี เพื่อเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพในอนาคตและสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว แล้วยังสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ด้วย รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปค่ะ